Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

Natuurlijk kapitaal en circulaire economie zijn ‘hot’; je leest erover in (opinie)artikelen, onderzoeken worden uitgevoerd en best practices verzameld. Beschreven als een nieuw economisch model, een concept, ambitie of oplossing.

Hoe verhouden natuurlijk kapitaal en circulaire economie zich tot elkaar? Waar kunnen ze elkaar aanvullen? Wellicht goed om hiervoor terug te gaan naar de grondslag van beide: het systeemdenken.

Systeemdenken

Kenmerkend voor systeemdenken is het zien van relaties, afhankelijkheden en kringlopen. Kringlopen die bedrijven, burgers en overheden beïnvloeden, zowel positief als negatief. Kringlopen die onderdeel zijn van een groter geheel en op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

Publicatie

CREM heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een publicatie gemaakt getiteld ‘Natuurlijk Kapitaal en een Circulaire Economie’. Deze publicatie geeft met woorden, cijfers en figuren weer wat wordt verstaan onder natuurlijk kapitaal en circulaire economie, en waar deze elkaar tegenkomen en kunnen versterken.

Hierbij gaat het vooral om de richting die we op willen en kunnen gaan. Een richting waarbij natuurlijk kapitaal op duurzame en innovatieve wijze wordt benut en gewaardeerd en als basis dient voor een volwaardige circulaire economie. Doel van deze publicatie en toekomstig werk van CREM is om voeding te geven aan deze denkrichting en aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren hiervan.

Download: Publicatie Natuurlijk kapitaal en circulaire economie
Contactpersoon: Jolanda van Schaick