Inventarisatie Natuurlijk Kapitaal bij RWS

Rijkswaterstaat (RWS) is in een positie om het natuurlijk kapitaal in Nederland te versterken. De ingrediënten zijn namelijk daar: denk aan de 14.000 ha wegberm in beheer, die een essentieel netwerk vormen voor de verspreiding van flora en insecten. Daarnaast zijn er aan bermen grenzende gebieden, waterwegen (inclusief oevers), kunstwerken en gebruik van grondstoffen.

Inventarisatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag zichtbaar maken hoe RWS zich inspant en bijdraagt aan de nationale en Europese ambities op het gebied van natuurlijk kapitaal. Eén van de met het ministerie afgesproken ‘mijlpalen’ luidt derhalve: RWS rapporteert in het duurzaamheidsverslag jaarlijks over het aantal en de inhoud van projecten waarin de functies van het natuurlijk kapitaal beter worden benut.

Als eerste stap op weg naar de realisatie van deze mijlpijl heeft CREM een inventarisatie uitgevoerd op basis van 22 interviews; een zoektocht naar mogelijkheden voor natuurlijk kapitaal sturing en rapportage.

Resultaten

Het spreekt voor zich: volledig rapporteren over de verschillende relaties tussen RWS projecten en natuurlijk kapitaal zal niet morgen zijn gerealiseerd. Uit de inventarisatie blijkt echter dat er genoeg concrete aanknopingspunten zijn voor een eerste start met rapporteren over dit thema. Links en rechts gebeurt namelijk al veel binnen RWS activiteiten, al gebeurt dit merendeels niet onder de noemer van ‘natuurlijk kapitaal’. De observaties en resultaten – bouwstenen en uitdagingen – zijn samengevat en verwerkt in suggesties voor een aanpak om te rapporteren voor 2017 en verder.

Meer informatie: Jolanda van Schaick