Natuurlijk kapitaal rekeningen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt samen met Wageningen University & Research Centre (WUR) aan zogenoemde ‘natuurlijk kapitaal’ rekeningen voor de overheid. Natuurlijk kapitaal is een breed begrip, waarbij voor deze rekeningen vooral wordt gekeken naar ecosystemen: het bos, de heide, zout water, zoet water, maar bijvoorbeeld ook naar bebouwd gebied (zie: Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht). Met nieuwe statistieken kan straks over een langere periode gemonitord worden hoe het met het ‘natuurlijk kapitaal’ in Nederland gaat èn hoe de kwaliteit van de verschillende ecosystemen met elkaar samenhangt.

Hoe bruikbaar zijn de natuurlijk kapitaal berekeningen voor bedrijven?

De vraag is of en, zo ja, op welke manier de CBS/WUR berekeningen bruikbaar kunnen zijn voor bedrijven. Hoe kunnen kaarten over CO2 afvang door bomen, recreatie of bestuiving van bloemen en planten gebruikt worden door bedrijven? CREM organiseert hierover samen met CBS en WUR een bijeenkomst op 5 februari 2019 in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere getoond hoe bepaalde ecosysteemdiensten worden geleverd in een gebied van Waterbedrijf Dunea en gebieden waar leden van Noardlike Fryske Wâlden aan agrarisch natuurbeheer doen (een vereniging in Noordoost-Fryslân met bijna 800 leden: boeren en particulieren). En ook: hoe zich dit verhoudt tot andere gebieden in Nederland. Dit zijn voorbeelden van hoe bedrijven beter inzicht kunnen krijgen in de relatie tussen hun activiteiten en de natuurlijke leefomgeving.

Discussie

De bijeenkomst sluit af met een discussie: welke (data)vragen leven bij de deelnemers op dit vlak, hoe zou je de getoonde resultaten kunnen gebruiken (bijvoorbeeld voor beleid, strategie, communicatie?) en wat zijn gewenste stappen voor de doorontwikkeling van de aanpak?

Interesse in de bijeenkomst/ meer informatie? Jolanda van Schaick