Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal

Een groeiend aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat natuurlijk kapitaal een essentiële basis vormt voor de eigen onderneming. Deze bedrijven proberen vorm en inhoud te geven aan het thema, al dan niet in samenwerking met anderen. Ook de buitenwereld is in toenemende mate geïnteresseerd in de interactie tussen bedrijven en natuurlijk kapitaal, zowel vanuit een financieel, als vanuit een maatschappelijk perspectief. Maar wat zijn de handvatten voor bedrijven om zodanig te rapporteren, dat stakeholders op de juiste manier worden geïnformeerd?

Laaghangend fruit

De huidige milieugerelateerde data die bij bedrijven in huis zijn, kunnen in veel gevallen zodanig worden geïnterpreteerd dat beter over ‘natuurlijk kapitaal’ kan worden gerapporteerd dan nu gebeurt. Er is dus al veel praktisch mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een thema als water. In bijna alle duurzaamheidsrapportages wordt informatie gegeven over watergebruik en -besparing, zelfs in de keten. Maar deze data worden slechts beperkt afgezet tegen factoren als lokale waterschaarste en klimaatvoorspellingen (waardoor toekomstige beschikbaarheid van water kan veranderen). Vanuit een natuurlijk kapitaal perspectief is dat echter wel essentieel.

Pilot project

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werken Arcadis en CREM aan een aanpak om bedrijven ‘morgen’ beter te laten rapporteren over natuurlijk kapitaal door het uitvoeren van pilots bij een zestal bedrijven. Pilots leiden niet tot een complete analyse van de ideale ‘natuurlijk kapitaal rapportage’, maar wel tot het identificeren van ‘laaghangend fruit’ waarmee de bedrijven direct beter/ zinvoller kunnen rapporteren.

Download hier de publicatie Reporting on Natural Capital, A practical approach

Meer informatie: Jolanda van Schaick