Kansen voor een circulaire economie in Vietnam

Kansen voor een circulaire economie in Vietnam

20 september 2018
Vietnam ontwikkelt zich snel van een laag inkomen land tot een midden inkomen land. Deze snelle economische groei gaat gepaard met een toenemende druk op het milieu. Milieuwetgeving is goed ontwikkeld, maar wordt niet altijd goed gehandhaafd. De luchtkwaliteit in de hoofdstad Hanoi is één van de slechte ter wereld en de toeristische trekpleister Ha Long Bay (een UNESCO World Heritage Site) staat onder druk door de milieubelasting van het sterk groeiende toerisme. De uitdagingen zijn dus groot. In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Hanoi heeft CREM de kansen in kaart gebracht voor een circulaire economie in Vietnam en de mogelijkheden die dit biedt voor het Nederlands bedrijfsleven. We werkten hierbij samen met Partners for Innovation en lokale consultants. (meer…)
Inventarisatie Natuurlijk Kapitaal bij RWS

Inventarisatie Natuurlijk Kapitaal bij RWS

28 maart 2018
Rijkswaterstaat (RWS) is in een positie om het natuurlijk kapitaal in Nederland te versterken. De ingrediënten zijn namelijk daar: denk aan de 14.000 ha wegberm in beheer, die een essentieel netwerk vormen voor de verspreiding van flora en insecten. Daarnaast zijn er aan bermen grenzende gebieden, waterwegen (inclusief oevers), kunstwerken en gebruik van grondstoffen. Inventarisatie Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag zichtbaar maken hoe RWS zich inspant en bijdraagt aan de nationale en Europese ambities op het gebied van natuurlijk kapitaal. Eén van de met het ministerie afgesproken ‘mijlpalen’ luidt derhalve: RWS…
Kinderarbeid due diligence in specerijenketens

Kinderarbeid due diligence in specerijenketens

28 maart 2018
De meeste specerijen worden door kleine boeren in ontwikkelingslanden geproduceerd. Deze productie voorziet veel mensen van een inkomen, maar geeft ook allerlei sociale en ecologische uitdagingen. De Nederlandse specerijensector onderkent dat en veel bedrijven zijn bijvoorbeeld actief deelnemer in het zogenaamde Sustainable Spices Initiative. Bovendien is de Nederlandse Vereniging voor de Specerijenhandel (NVS) voornemens om een convenant met de overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te ondertekenen. Kinderarbeid is één van de IMVO issues die in specerijenketens kunnen spelen. (meer…)
Finance & Natuurlijk Kapitaal

Finance & Natuurlijk Kapitaal

28 maart 2018
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het onderwerp natuurlijk kapitaal in de financiële sector. Zo ontwikkelden CREM en VBDO in 2015 een handleiding en training om het onderwerp handen en voeten te geven in deze sector: ‘Natural Capital & Financial Institutions’. Verder werkt de VBDO samen met de ‘Natural Capital Coalition’ en de ‘Natural Capital Finance Alliance’ aan het ‘Financial Sector Supplement for the Natural Capital Protocol’. Tot slot is de EU succesvol gestart met een CoP Finance@Biodiversity, mede onder leiding van NextGreen. Tegelijkertijd kent het bedrijfsleven koplopers die een bijdrage willen leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal. (meer…)
Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca

Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca

7 december 2017
De missie van de ‘Dutch Cuisine’ beweging is het op de kaart zetten van een gezonde en duurzame Nederlandse keuken en eetcultuur. Naast de creativiteit van de chefs maken de talloze Nederlandse streekproducten deze keuken en eetcultuur zo bijzonder en kunnen we met meer trots kijken naar onze Nederlandse culinaire identiteit. Om deze unieke eetcultuur meer bekendheid te geven stimuleert Dutch Cuisine chefs om vaker met streekproducten te koken en zich erdoor te laten inspireren. Echter de verkrijgbaarheid van deze producten is één van de praktische problemen om er als chef ook daadwerkelijk mee te kunnen werken. (meer…)
Versterking IMVO in G4AW projecten

Versterking IMVO in G4AW projecten

7 december 2017
Het Netherlands Space Office (NSO) voert voor het ministerie van Buitenlandse Zaken het subsidieprogramma ‘Geodata for Agriculture and Water (G4AW)’ uit. Met dit programma stimuleert NSO via Publiek Private samenwerking projecten die door gebruik van satelliet-data innovatieve informatiediensten leveren aan kleine boeren in partnerlanden (Afrika en Azië). Het doel van het programma is om bij te dragen aan versterking van de mondiale voedselzekerheid en duurzamer watergebruik. Ook verbetering van het inkomen van kleine boeren is een belangrijke doelstelling. (meer…)
Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven

Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven

7 september 2017

Maatschappelijke organisaties - bedrijfsleven

Het is niet een van oudsher gebruikelijke samenwerking: bedrijven die zich met maatschappelijke partners richten op verduurzaming. In Nederland zien we steeds vaker de samenwerking tussen beide actoren; in landen als Kenia staat deze nog meer in de kinderschoenen. Tegen deze achtergrond is CREM gevraagd om samen met Conservation Consultancy Steven de Bie en (lokale consultant) Simon Thuo een training te geven aan Wetlands International Kenya. (meer…)
Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal

Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal

30 augustus 2017
Een groeiend aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat natuurlijk kapitaal een essentiële basis vormt voor de eigen onderneming. Deze bedrijven proberen vorm en inhoud te geven aan het thema, al dan niet in samenwerking met anderen. Ook de buitenwereld is in toenemende mate geïnteresseerd in de interactie tussen bedrijven en natuurlijk kapitaal, zowel vanuit een financieel, als vanuit een maatschappelijk perspectief. Maar wat zijn de handvatten voor bedrijven om zodanig te rapporteren, dat stakeholders op de juiste manier worden geïnformeerd? (meer…)
Samen werken aan duurzaam landgebruik

Samen werken aan duurzaam landgebruik

29 juli 2017
De huidige inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik zijn onvoldoende om de ambities voor klimaat, circulaire economie en duurzaamheid te realiseren. Met de toenemende wereldbevolking en groeiende consumptie neemt de druk op ons natuurlijk kapitaal steeds verder toe.

Er is meer nodig om onze planeet te beschermen

(meer…)
Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

29 maart 2017
…maar nooit durfde te vragen! Welke grondstoffen zitten naar alle waarschijnlijkheid in mijn product of halffabricaat? Zijn deze grondstoffen schaars? Wat is de impact van deze grondstoffen op biodiversiteit en wat kan ik doen om die impact te verminderen? De antwoorden op deze en andere vragen kunnen ondernemers en inkopers straks vinden via de ‘Grondstofscanner’. Deze grondstofscanner wordt momenteel ontwikkeld door TNO, (meer…)
Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

29 maart 2017
Onder leiding van diervoederproducent De Heus is een consortium van bedrijven en organisaties in 2015 in Myanmar het project ‘Sustainable and Affordable Poultry for All (SAPA)’ gestart.

Nut en noodzaak van het initiatief

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt via de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). De Heus heeft Victor de Lange van CREM ingehuurd voor de jaarlijkse monitoring van dit 5-jarige project en de uiteindelijke eindevaluatie. (meer…)
Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

29 maart 2017
In 2016 ontwikkelde CREM samen met FENEDEX en FNLI een strategie om in Indonesië duurzamere en gezondere voedselconsumptie te stimuleren. Een aanpak die door veel Indonesische partijen werd ondersteund was om een nieuwe gastronomische trend te lanceren: ‘New Generation of Indonesian Cooking (NGIC)’. Dit concept moet in eerste instantie lekker en hip zijn, maar in de slipstream daarvan tevens duurzamer en gezonder. Het stimuleren van lokale, vaak etnisch geïnspireerde keukens en producten is een belangrijk aspect. Deze benadering wordt gezien als een slimme manier om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. (meer…)
Four Platforms – One Objective; Europese samenwerking

Four Platforms – One Objective; Europese samenwerking

26 maart 2017
Het thema Business & Biodiversity (B&B) staat inmiddels wereldwijd op de kaart. Het is duidelijk dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Niet alleen vanwege de waarde van de natuur zelf (de intrinsieke waarde), maar vooral ook vanuit het belang van het behoud van het natuurlijk kapitaal; biodiversiteit als basis voor het ‘life support system’ en ‘business support system’. (meer…)
Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids

Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids

16 oktober 2016
Sinds 2015 maakt de aandacht voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten een expliciet onderdeel uit van een op ISO 14001 gebaseerd milieuzorgsysteem. Veel bedrijven zullen hierdoor met dit onderwerp aan de slag (moeten) gaan. Een belangrijke stimulans voor de integratie van ‘natuurlijk kapitaal’ in de bedrijfsvoering! Maar hoe geef je hier als bedrijf praktisch invulling aan? Hoe overtuig je anderen binnen het bedrijf van het belang van dit onderwerp? Met welke ecosysteemdiensten heb je te maken en voor wie zijn die van belang? En wat voor indicatoren kun je gebruiken om de voortgang op dit onderwerp te monitoren? Allemaal vragen waar je als bedrijf mee te maken kunt krijgen. (meer…)
Impact assessment toerisme Suriname

Impact assessment toerisme Suriname

7 oktober 2016
Brancheorganisatie ANVR stimuleert al jaren verduurzaming van uitgaand toerisme. ANVR heeft de ambitie om dat in de toekomst meer vanuit een holistische visie op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te doen en daarbij de thema’s uit onder andere de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als leidraad te gebruiken. Vanuit deze holistische benadering wil de ANVR op een aantal toeristische bestemmingen impact assessments uitvoeren, te beginnen in Suriname. Voor de ontwikkeling van de methodiek van de assessment en de toepassing daarvan in Suriname heeft ANVR Victor de Lange van CREM ingehuurd. (meer…)