Monitoring voortgang IMVO-convenant voedingsmiddelen

Op 29 juni 2018 is het IMVO-convenant voor de voedingsmiddelensector ondertekend door drie brancheorganisaties (CBL, FNLI en KNSV), twee ministeries, twee vakbonden, drie maatschappelijke organisaties en het Initiatief Duurzame Handel. De SER verzorgt hiervoor de coördinatie. Hoofddoelstelling van dit convenant is om binnen een periode van 3-5 jaar substantiële verbeteringen te realiseren voor mens en milieu die negatieve effecten ondervinden van voedingsmiddelenketens. Het idee is om dit via twee wegen te bewerkstelligen: door leden van de brancheorganisaties actief aan IMVO risicomanagement te laten doen (‘due diligence’) en door gemeenschappelijke projecten uit te voeren. De SER vroeg aan CREM om halverwege de looptijd van het convenant een tussenevaluatie uit te voeren: “Wat is in de afgelopen periode al bereikt en (vooral) hoe kan de resterende convenantperiode (ongeveer 2,5 jaar) effectiever en efficiënter?”

Het belangrijkste succes in de afgelopen periode is dat een aanzienlijk deel van de leden van de brancheorganisaties zich inmiddels bewust is van due diligence en IMVO. Er zijn echter ook veel verbeterpunten. Op basis van de tussenevaluatie zijn in totaal 34 aanbevelingen geformuleerd op het gebied van:

 • Algemene aanpak en betrokkenheid
 • Organisatiestructuur en samenwerking
 • Due diligence management
 • Gemeenschappelijke projecten
 • Overige activiteiten en outputs:
  • Toegang tot herstel
  • Rol overheid
  • Relatie met keurmerken, standaarden, certificering
  • Internationalisering
  • Stakeholderbijeenkomsten

In de komende periode zullen de convenantpartijen met elkaar vaststellen welke aanbevelingen zij zullen oppakken.

Behalve deze tussenevaluatie verzorgde CREM in 2020 voor de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) de jaarlijkse voortgangsrapportage. CREM deed dat ook al in 2019. In deze voortgangsrapportages wordt gemonitord welke progressie de KNSV-leden maken op het gebied van due diligence.

Meer informatie: Victor de Lange